HOME ADMISSION

General living Cost in Main Cities of China

City

RMB/M

Beijing

1500-2000

Shanghai

1500-2000

Guangzhou

1300-1800

Hangzhou

1000-1500

Nanjing

1000-1500

Tianjin

1000-1500

Wuhan

1000-1500

Chengdu

1000-1500

Changsha

1000-1500

Shenyang

1000-1500

Qingdao

1000-1500

Chongqing

1000-1500

Nanchang

1000-1500

Dalian

1000-1500

Lanzhou

800-1200

Xi’an

800-1200

Zhengzhou

800-1200

Shijiazhuang

800-1200

Harbin

800-1200